സ്കൗട്ട് / ഗൈഡ് പ്രാര്‍ത്ഥന

scout_guide_prayer_hourse_shoe

സ്കൗട്ട് / ഗൈഡ് പ്രാര്‍ത്ഥന

ദയാ കര്‍ ദാന്‍ ഭക്തി കാ ഹമേം പരമാത്മാ ദേനാ
ദയാ കര്‍നാ ഹമാരി ആത്മമേം ശുദ്ധതാ ദേനാ
ഹമാരേ ധ്യാന്‍ മേം ആവോ പ്രഭോ, ആഖോം മേം ബസ്ജാവോ

അംധേരേ ദില്‍മേം ആകര്‍കേ പരംജ്യോതി ജഗാദേനാ
ബഹാദോ പ്രേമ്കി ഗംഗാ ദിലോമേം പ്രേംകാസാഗര്‍

ഹമേം ആപസ്മേം മില്‍ ജുല്‍കര്‍
പ്രഭു രഹ്നാ സിഖാ ദേനാ

ഹമാര കര്‍മ്മ് ഹോ സേവാ, ഹമാരാ ധര്‍മ്മ് ഹോ സേവ
സദാ ഈ മാന്‍ഹോ സേവാ, വ സേവക്ചര്‍ ബനാദേനാ

വതന്‍കേ വാസ്തേ ജീനാ, വതന്‍കേ വാസ്തേ മര്‍നാ
വതന്‍ പര്‍ ജാന്‍ ഫിദാ കര്‍നാ

പ്രഭു ഹംകോ സിഖാ ദേനാ
ദയാ കര്‍ ദാന്‍ ഭക്തി കാ ഹമേം പരമാത്മാ ദേനാ
ദയാ കര്‍നാ ഹമാരി ആത്മമേം ശുദ്ധതാ ദേനാ

എഴുതിയത്  : വീര്‍ ദേവ് വീര്‍
സമയം : 85-90 സെക്കന്‍റെ

വീഡിയോകള്‍

പാട്ടുകള്‍

സ്കൗട്ട് / ഗൈഡ് പ്രാര്‍ത്ഥന – Download


Warning: printf(): Too few arguments in /home/scoutlibrary/public_html/wp-content/themes/ace-news/inc/template-tags.php on line 67
Tagged , ,