അഗ്നിരക്ഷാ സേനക്ക് അനുവദിച്ച പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ്