ത്രിശ്ശൂർ പൂരം ചമയ പ്രദർശനം സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾത്രിശ്ശൂർ റോവേഴ്സ് & റേഞ്ചേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂരം ചമയ പ്രദർശന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം കൗസ്തുഭം ഹാളിൽ ആരംഭിച്ചു.
സിനിയർ റേഞ്ചർ മേറ്റ് അനീഷയുടെയും റോവർ മേറ്റ് ഉജ്വലിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ 24 റോവേഴ്സും 15 റേഞ്ചേഴ്സും സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.